Sumud and Freedom, June 5-6, 2017

  • PDF

“Sumud and Freedom” is the slogan of AEI’s June 5 public meeting in commemoration of 50 years of occupation. It takes place in front of the Wall in north-Bethlehem. The Wall is a reality and symbol of occupation as well as of the imposed fragmentation of the Palestinian land and its people. A few hundred people, including the mayor of Bethlehem and a visitor group of Pax Christi Germany, participate in a program that extends into the Tuesday when a community Iftar [Ramadan evening meal to break the fast] is held in the same place.

 

Sumud for Freedom 2017 June kids
Inad Theatre

The Palestinian concept of sumud, literally steadfastness or perseverance, emphasizes the connection with the land, the people, the traditional culture. A children’s program by ‘Inad Theatre from Beit Jala features hilarious conversations between a grandfather and his grandchild who among other things learns about the healthy effects of eating fresh fruits from land now largely stolen. The women of the Bethlehem Sumud Choir showcase the heritage in their songs and traditional red-embroidered dresses. How to rhythmically connect with the land is shown by a youth dabkeh [traditional dance] troupe from the village of Wadi Fouqeen near Bethlehem. 

 

The Arab Educational Institute traditionally encourages what is called “living together” within Palestinian society, against the fragmentation and across various internal cultural and religious borderlines. This school year a group of youth from AEI’s Youth Media House and the Greek-Catholic School in Beit Sahour conducts fieldtrips to Moslem-Christian places in the West Bank to strengthen such living together. At the event they present their conclusions in an inspirational and heartfelt statement. Principles are put in practice next day when a hospitable Iftar meal, started with the traditional healthy dates, is shared by some 150 Moslem and Christian religious education teachers and family in the presence of local Moslem and Christian religious personalities.

The call for freedom is loudly heard in the swinging music of Bethlehem singer George Thalgieh and the youth music group Sawa [together], the last singing the Human Rights Song, “The world should be a fair place, where we can all live in peace…”

 

International involvement is two-way. Most of the fifty new English-language posters are now on the Wall as part of the “Wall Museum”. They give brief background information about the story themes highlighted in previous Wall posters. Each new poster explains a particular dimension of occupation –the many forms of cruel physical and psychological pressure individuals and the Palestinian community as a whole experience, like house demolitions, interrogations, curfews, settler violence, and so on. But in order to show that people are far from only being victims, the posters also describe 50 forms of sumud parallel to those 50 shadows of occupation. The definitions of sumud are supported by large colored drawings and paintings crafted in the previous months by Palestinian women and youth, facilitated by Dutch and British artists.

Conversely, 20 international artists or groups of artists contribute to a rotating digital exhibit displayed on a screen behind the stage. They express visions of occupation and freedom. The artists draw abstract forms of shrinking space, bring out the fate of Gaza in sensitive drawings, paint the soul of the Palestinian people, sing the poetry of a bird on top of the Wall looking both sides, present the terrible conditions of refugee camps in Greece (you automatically think of Palestinian refugee camps), sing a Biblically inspired peace message.

Dutch Marlies Verda is present at the occasion and tells how she, as a visual artist, has been looking for the human faces of her ancestors who perished during the Second World War in Europe, and whom she doesn’t not know. In a series of self-portraits she recreates those faces yet in a way that everybody is invited to project their own names and faces and humanity in them: “it may be me, it may be you.” Human connection is key.

 

AEI would like thank:

-       The artists facilitating the making of drawings and paintings by youth and women: Ada Krowinkel and Angela Blackwood.

-       The crowdfunders and those who organized them, including Johanna and Ida in Germany and the Friends of Young Bethlehem in the Netherlands.

-       The participating Palestinian artists: George Thalgieh, Bethlehem Sumud Choir, Sawa and the Wadi Fouqeen dabkeh troupe.

-       The contributions of international artists: Christine Bader (Germany), Klaus Fezer (Germany), Forschungsgruppe Kunst (Germany), Sibylle Hofter (Germany), Roger Iredale (England), Ada Krowinkel (Netherlands), Mélina Mauberret (France), Lidy Meier (Netherlands), Christa Niestrath (Germany), Armin W. Nimra-Ruckerbauer (Austria), Gangolf Peitz (Germany), Anke Pfaundler-Spiegel (Austria, Germany), Carla Rus (Netherlands), Gudrun Ryssel (Germany), Elena Sofia Stranges (Italy), Unamore (Netherlands), Marlies Verda (Netherlands), Peace Choir, Oisterwijk ca (Netherlands), Thijs Verster (Netherlands), Willem k Vreeswijk (Netherlands).

 

Arab Educational Institute

Bethlehem

10/6/2017

 

Soemoed en Vrijheid, 5-6 juni, 2017

 

 “Soemoed en Vrijheid” is het motto van de publieke bijeenkomst van het AEI op maandag 5 juni, ter herdenking van 50 jaar bezetting. Ze vindt plaats voor de Muur in Noord-Bethlehem. De Muur is realiteit en symbool van bezetting alsmede van de opgelegde fragmentatie van het Palestijnse land en volk. Een paar honderd mensen, waaronder de burgemeester van Bethlehem en een bezoekersgroep van Pax Christi Duitsland, nemen deel aan een programma dat zich vervolgens uitstrekt naar de dinsdag met een gemeenschappelijke Iftar [de avondmaaltijd na het vasten tijdens Ramadan] op dezelfde plaats.

 

Het Palestijnse concept van soemoed, letterlijk standvastigheid of volharding, staat voor de verbinding met het land, de mensen, de traditionele cultuur. Een kinderprogramma van ‘Inad Theater uit Beit Jala laat hilarische conversaties zien tussen een opa en zijn kleinkind over o.a. de gezondheidseffecten van het eten van vers fruit van het Palestijnse land dat in feite nu voor een belangrijk deel buiten bereik ligt. Hoe je ritmisch te verbinden met het land wordt levendig uitgedrukt door een jongeren dabkeh [volksdans] groep uit het dorp Waad Foukien nabij Bethlehem. De vrouwen van het Bethlehem Soemoed Koor laten het cultureel erfgoed zien in hun liedjes en de traditionele roodgeborduurde klederdracht.

 

Vanouds moedigt het Arab Educational Institute “samenleven” aan binnen de Palestijnse gemeenschap, over allerlei interne culturele en religieuze grenzen heen. Dit schooljaar organiseert een groep jongeren van het Jongeren Mediahuis van het AEI en de Grieks-Katholieke school in Beit Sahoer excursies naar moslim-christelijke plaatsen op de Westoever om dit samenleven van binnenuit te versterken. Zij presenteren hun konklusies in een geinspireerde en met overtuiging uitgesproken verklaring. De samenlevingsprincipes worden de volgende dag in de praktijk gebracht in een gastvrije Iftar maaltijd, die begonnen wordt met de traditionele gezonde dadels. Aan tafel schuiven meer dan honderd moslimse en christelijke godsdienstdocenten met aanhang aan in de aanwezigheid van enkele plaatselijke moslimse en christelijke religieuze persoonlijkheden.

 

De roep om vrijheid wordt gehoord via de swingende muziek van de Bethlehemse zanger George Thalgieh en de jongeren muziekgroep Sawa [samen], die The Human Rights Song zingt: “The world should be a fair place, where we can all live in peace.”

 

De internationale betrokkenheid is in twee richtingen. De meeste van de 50 nieuwe Engelstalige posters staan nu op de Muur als deel van het “Muurmuseum.” Zij geven achtergrondinformatie over de verhalenthema’s die in de bestaande Muurposters zijn uitgewerkt. Elke nieuwe poster licht een bijzondere dimensie van bezetting toe –de vele vormen van fysieke en psychologische druk die individuen en de Palestijnse gemeenschap als geheel ervaren, waaronder huisverwoestingen, ondervragingen, uitgaansverboden, geweld van kolonisten, en zo verder. Maar om te tonen dat mensen niet alleen slachtoffers zijn, beschrijven de posters ook 50 vormen van soemoed parallel aan die 50 schaduwen van bezetting. De definities van soemoed worden ondersteund met grote kleurrijke tekeningen en schilderingen van Palestijnse vrouwen en jongeren, de afgelopen maanden vervaardigd met de facilitering van Nederlandse en Duitse kunstenaars.

 

Omgekeerd dragen 20 internationale kunstenaars of groepen van kunstenaars bij aan een roterende digitale tentoonstelling die te zien is op een scherm achter het podium. De werken tonen visies van bezetting en vrijheid. Sommige kunstenaars scheppen ‘abstracte’ ruimtes van verenging, tekenen het lot van Gaza in subtiele vormen, schilderen de ziel van het Palestijnse volk, laten een vogeltje poetisch zingen op de top van de Muur, tonen de ellendige leefomstandigheden van vluchtelingenkampen in Griekenland (waarbij je automatisch denkt aan Palestijnse kampen), zingen een Bijbels geinspireerde vredesboodschap. De Nederlandse Marlies Verda is bij de gelegenheid aanwezig en vertelt hoe zij als beeldend kunstenaar op zoek was naar de menselijke gezichten van voor haar onbekende voorouders die stierven in de Tweede Wereldoorlog. In een serie van zelf-portretten recreeert zij die gezichten maar op een manier dat iedereen zijn of haar eigen gezicht en menselijkheid erin kan projecteren: “Het kan ikzelf zijn, jij kan het ook zijn.” Menselijke verbinding is haar sleuteluitdrukking.

 

Het AEI wil graag de volgende mensen bedanken:

-       De kunstenaars die het maken van de tekeningen en schilderingen van Palestijnse jongeren en vrouwen faciliteren, met name Ada Krowinkel en Angela Blackwood.

-       Degenen die een bijdrage hebben geleverd aan de crowdfundingsinitiatieven en hen die ze hebben georganiseerd, waaronder Johanna en Ida uit Duitsland en de Friends of Young Bethlehem in Nederland.

-       De deelnemende Palestijnse kunstenaars: George Thalgieh, Bethlehem Soemoed Koor, Sawa, de Wadi Foukeen dansgroep [dabkeh].

-       De bijdragen van de volgende kunstenaars en kunstenaarsgroepen: Christine Bader (Germany), Klaus Fezer (Germany), Forschungsgruppe Kunst (Germany), Sibylle Hofter (Germany), Roger Iredale (England), Ada Krowinkel (Netherlands), Mélina Mauberret (France), Lidy Meier (Netherlands), Christa Niestrath (Germany), Armin W. Nimra-Ruckerbauer (Austria), Gangolf Peitz (Germany), Anke Pfaundler-Spiegel (Austria, Germany), Carla Rus (Netherlands), Gudrun Ryssel (Germany), Elena Sofia Stranges (Italy), Unamore (Netherlands), Marlies Verda (Netherlands), Peace Choir, Oisterwijk ca (Netherlands), Thijs Verster (Netherlands), Willem k Vreeswijk (Netherlands).

 

Arab Educational Institute

Bethlehem

10-6-2017


You are here: Activities and Projects Youth Activities Sumud and Freedom, June 5-6, 2017